دستگاه فروش مواد غذایی

کشورهای صاحب نام تولید و ارائه دستگاه های وندینگ، تمرکز تولید خود را بیشتر بر روی وندینگ ماشین های مواد غذایی و اسنک میگذارند.

همانطور که مشاهده میکنید بیشترین تنوع تولید شرکت اسپادنا بر روی این مدل از دستگاه ها است.